Petronas แจก 10 ทุน เรียนปริญญาตรีมาเลเซีย

น้ำมันพีโทรนาส แจก 10 ทุน  เรียนปริญญาตรีที่มาเลเซีย  นับเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกันแล้วที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซีย หรือว่า พีโทรนาส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย ผ่านบริษัท พีโทรนาส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 10 ทุน ใน 7 สาขาวิชา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ttm-jda.com
ทุนการศึกษานี้ เริ่มมีการมอบให้กับนักเรียนไทยที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พีโทรนาส ประเทศมาเลเซีย ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้  วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสานสนเทศทางธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมปิโตรเลียม และวิศวกรรมเคมี
สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่แน่ ๆ ก็ต้องเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เท่านั้น ที่สำคัญเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในขั้นใช้ได้ดี
ส่วนหลักฐานประกอบการาสมัคร ประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ พร้อมกับดาวน์โหลดใบสมัครที่www.ttm-tda.com กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งไปที่บริษัท พีโทรนาม (ประเทศไทย) จำกัด 191 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษฏ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 21 มีนาคม ที่จะถึงนี้

Comments

comments

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการศึกษาต่อ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ปิดการแสดงความเห็น